חדשות הצרכנות
סקירות מוצרים
בדקנו והשווינו
מדריכי קנייה
אוזניות
סמארטפונים
טלוויזיות
מחשבים ניידים
תנאי שימוש באתר WiseBuy

כללי

אתר WiseBuy (להלן: "האתר") הינו בבעלות WiseBuy בע"מ (להלן: "החברה") ותכליתו הקניית מידע מקדים בטרם רכישת מכשירי חשמל לשימוש ביתי, מכשירי אלקטרוניקה ומחשבים (ר' "אודותינו").
 1. כל המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") יראה כמי שקרא את תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), הבינם במלואם והסכים לתוכנם.
 2. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת.
 3. הכתוב בלשון "זכר" חל ומתייחס גם ל"נקבה" ולהיפך. הכתוב בלשון "יחיד" חל ומתייחס גם ל"רבים" ולהיפך.
 4. הכותרות בתנאי השימוש נועדו לשם הנוחות בלבד. אין ולא ינתן להן כל משקל בפירושם.
 5. החברה ממליצה למשתמש לנהוג כצרכן זהיר ונבון ולעיין, טרם רכישת מוצר ו/או שירות, במידע אותו מציג המוכר ו/או המשווק ו/או הספק ו/או היבואן ו/או המפרסם ו/או היצרן של אותו מוצר ו/או שירות (להלן: "מוכר") בין באתר המכירות, בין בחנות ובין במצורף למוצר, שכן, ייתכנו טעויות במידע המופץ על ידי מוכר, בין היתר באשר למפרט המוצר, תיאורו, לרבות מספר הדגם שלו, תכונותיו, התאמתו למשתמש, זמינותו, מחירו וכיוצ"ב (כך, למשל, יתכן שקיימים מוצרים דומים, אך שאינם בהכרח זהים, הנמכרים על-ידי מוכרים שונים -בין היתר ביבוא מקביל- בעלי מספר דגם זהה).
 6. מובהר בזאת כי רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את החברה.

השימוש באתר ובתכניו

 1. החברה מתירה לכל אדם להשתמש באתר ובלבד שהדבר ייעשה לשימוש פרטי ובכפוף לתנאי השימוש ולכל דין. החברה אוסרת לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ובתכניו.
 2. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר ו/או להגביל ו/או לחסום את תכניו בפני משתמש וכן להסיר ו/או לשנות מידע, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן שאינו ראוי ו/או אינו חוקי ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או מכל סיבה סבירה אחרת.
 3. אין להשתמש באתר לצורך פרסום תכנים ו/או דעות שהם מעליבים, מאיימים, טורדניים, מוציאם לשון הרע, פוגעים בפרטיות או בלתי חוקיים.
 4. אין לפגוע, בכל אופן שהוא, בחברה ו/או במי מטעמה ו/או במשתמשים האחרים ו/או במפרסמים באתר ואין לבצע שינויים כלשהם באתר ובתכנים בו.

מדיניות פרטיות

 1. החברה רשאית לשלוח למשתמש קובץ זיהוי (Cookie) שיאפשר לה לזהות את מחשב המשתמש לצורך קבלת שירותים באתר (כדוגמת תיק המידע) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה לצרכי סטטיסטיקה לשימוש אישי ו/או לצורך העברה לצד שלישי ובלבד שהמידע לא יזהה את המשתמש ובכפוף להוראות כל דין. בעצם השימוש באתר מתיר המשתמש לחברה להשתיל קובץ זיהוי זה על מחשבו, לזהותו על פיו ולהשתמש במידע הצפון בו.
 2. החברה רשאית לשלוח למשתמש, מפעם לפעם, בדואר אלקטרוני (אי-מייל) מידע בדבר שירותים שמספק האתר. המשתמש רשאי, בכל עת שיחפוץ בכך, להורות לחברה לחדול ממשלוח מידע כאמור.

הגבלת אחריות החברה ו/או מי מטעמה

 1. האתר אינו אתר מכירות והחברה ו/או מי מטעמה לא ייחשבו כמוכר.
 2. החנויות ו/או אתרי האינטרנט המוצגים באתר ו/או אשר אליהם הופנה המשתמש באמצעות "מדריך החנויות" אינם בבעלות החברה ו/או האתר, אינם מופעלים על ידם ונמצאים באחריותם הבלעדית של בעלי חנויות ו/או אתרים אלה ו/או מפעיליהם ו/או המוכר.
 3. המידע והפרסומות המתפרסמות באתר מאפשרים הפניה לאתרי אינטרנט נוספים. החברה אינה אחראית בשום אופן לתוכן המידע המוצג באתרים אלה וכל שימוש בהם יעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 4. החברה לא תהא אחראית לכל התקשרות ו/או פעולה שבין המשתמש לבין מוכר אף אם זו נולדה לאחר שימוש בקישור ו/או הפנייה באתר וכן לא תהא אחראית לתוצאות אותה התקשרות, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לטיב המוצר ו/או לאיכותו ו/או להתאמתו לצרכי המשתמש ו/או לאספקתו וכיוצ"ב ולכל נזק שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מאלה.
 5. מדריכי הקנייה, שבאתר, נערכו תוך שימוש במומחיות, בתום לב, תוך שהם מסתמכים, בין היתר, על מידע שנמסר ו/או פורסם על ידי מוכר או צד שלישי אחר, בין באתרי אינטרנט שבבעלות ו/או בהפעלת המוכר או צד שלישי אחר ובין בדפי מידע המצורפים על ידי מוכר למוצר ו/או לשירות ומבלי שתהא לחברה האפשרות האובייקטיבית לבדוק את מהימנות המידע.
 6. האתר והתכנים בו מוצעים למשתמש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמת האתר ו/או תכניו לצרכי המשתמש או למטרותיו. על המשתמש, כצרכן נבון וזהיר, לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מתאים ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים והתאמתם למשתמש.
 7. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת שהתכנים באתר, לרבות המדריכים, והמידע עליהם הם מסתמכים, יהיו נכונים ומדוייקים ככל האפשר, אולם למרות זאת ייתכנו ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות. החברה לא תהא אחראית לשלמות התכנים, לנכונותם, לדיוקם, לזמינותם, לתוכנם, לליקויים בדרכי העברתם למשתמש, ולהתאמתם למשתמש ולכל אבדן, הפסד או נזק שייגרמו למשתמש או לצדדים שלישיים, כתוצאה מהשימוש בהם או להסתמכות עליהם.
 8. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין כל שימוש שיעשה המשתמש באתר ובתכניו ו/או בהסתמכותו עליהם והשימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 9. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין כל נזק שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בתכנים באתר, לרבות במידע ו/או במדריכים, ו/או ההסתמכות עליהם וזאת מכל סיבה שהיא.
 10. בהצגתם של המדריכים והמידע המופיעים באתר אין משום המלצה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של מוכר כלשהו ו/או לשירות ו/או מוצר המוצע על ידו.
 11. המחירים המופיעים באתר, לצד המוצרים השונים, הינם רמות מחיר המשקפות מחיר ממוצע ואינם מהווים בהכרח את המחיר הזול ביותר לאותו מוצר. מומלץ למשתמש לנהוג כצרכן זהיר ונבון ולערוך, בטרם רכישה, "סקר שוק" על-מנת לאתר מחיר זול וספק אמין למוצר.
 12. החברה אינה מתחייבת לספק למשתמש את רשימת כל דגמי המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים למשתמש וכמו כן אינה מתחייבת לספק לו את רשימת כל החנויות ו/או האתרים המוכרים את המוצרים ו/או השירותים.
 13. החברה אינה מתחייבת כי לא יחולו - מפעם לפעם - תקלות ו/או הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות - במתן שירותי האתר, בתכנים ובקישורים המופיעים בו, בין שמקורם בכשל בחברה ו/או מי מטעמה ובין בצד שלישי כלשהו.
 14. החברה תהא רשאית לשנות מפעם לפעם את האתר, לרבות מבנהו, עיצובו, תכניו ומאפייניו ואף לסגור את האתר וכל זאת ללא כל הודעה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה או תביעה כנגד החברה בשל כך.
 15. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש. החברה אינה מתחייבת כי כל קישור המופיע באתר יהיה רלוונטי למשתמש הפרטני וכי כל קישור יהיה תקין.
 16. יתכן שהפעלת קישור שנכלל באתר תוליך את המשתמש לאתר אחר אשר את תכניו ימצא המשתמש מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי הולמים, כוזבים, בלתי אמינים, בלתי חוקיים או שאינם תואמים את צרכיו. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכנים אלה.

תכנים שנמסרו לפרסום על ידי המשתמש

 1. החברה מאפשרת למשתמש לכתוב סקירה על מוצר וכן לעיין בסקירות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן: "סקירות").
 2. סקירה יכולה להיכתב על-ידי משתמש רשום באתר. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמשתמש פרטים מזהים ו/או אחרים, תמונה של המשתמש, וכן ראיה לרכישת המוצר מושא הסקירה (להלן: "הפרטים").
 3. לחברה מוקנית הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם, בין היתר, את הפרטים הבאים באתר: שם מלא, גיל, "על עצמי" וזאת על מנת, בין היתר, לוודא את מהימנות ואמינות הסקירה. החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה שעלולה לנבוע מפרסום הפרטים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לפגיעה בפרטיותו של המשתמש ו/או של צד שלישי.
 4. מסירת סקירה לפרסום באתר אינה מקנה למשתמש זכות לדרוש שהסקירה תתפרסם או תוסיף להתפרסם.
 5. לחברה מוקנית הזכות - אך לא החובה - לבדוק את מהימנותה ונכונותה של הסקירה, לערוך את הסקירה או למוחקה וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך למשתמש.
 6. הסקירה אינה מתפרסמת מטעמה של החברה והחברה לא תהיה אחראית לתוכנה ובכלל זה לא תהיה אחראית לכל אי אמינות, אי מהימנות, אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מפרסום הסקירה.
 7. פרסום סקירה לא יתפרש כהסכמה, עידוד או מתן חסות של החברה לתוכן של הסקירה ו/או למוצר אליו היא מתייחסת.
 8. משתמש המבקש למסור סקירה לפרסום באתר לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל שקרי, מטעה או עלול להטעות, פוגע, מגונה, מהווה לשון הרע, פוגע בפרטיות, טורדני, מעליב, עוין, מאיים, בעל אופי פרסומי או מסחרי, פוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן או מפר הוראת חוק כלשהי או צו שיפוטי.
 9. החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל סקירה או חלק ממנה, בכל עת שתמצא שהמשתמש הפר תנאי שימוש אלה ו/או כל דין.
 10. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הסקירה.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

 1. החברה הינה הבעלים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים הכלולים בו, לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, תוכנות, וסודות מסחריים (למעט תכנים פרסומיים ותכנים שנמסרו על ידי משתמש ו/או צד שלישי שהתיר לחברה להשתמש בהם). אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשנות, לעבד, להשתמש או לעשות כל פעולה בתכנים הכלולים באתר, בכל אמצעי ובכל דרך, מבלי לקבל הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, ובכפוף להסכמה זו (אם ניתנה).
 2. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם. אין לעשות בה שימוש שיהווה הפרה של זכות קניין זו בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

פרסומות

 1. האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים לרבות מודעות, פרסומות, באנרים וקישורים הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים ואלה יהיו אחראים בלעדית לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתנבע מההסתמכות עליהם.
 2. החברה אינה "מפרסם" ולא תהא אחראית, בכל צורה שהיא, לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר. אין לראות בפרסום משום המלצה כלשהי מצד האתר.
 3. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להוריד ו/או למחוק תכנים מסחריים מהאתר.
 4. החברה לא תהא צד לכל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים שפורסמו באתר ולא תישא בכל אחריות לתוצאותיה.

רישום לרשימת תפוצה

 1. מילוי פרטים אישיים לצורך ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); וכן (ב) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 2. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 3. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה WiseBuy, כתובת האתר www.wisebuy.co.il או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

שיפוי

 • המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, אבדן רווחים, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, לרבות שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט, שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש ו/או עקב כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי שתועלה כנגדם כתוצאה מפעולות של המשתמש ו/או מתכנים שהמשתמש פרסם ו/או קישורים שביצע והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכך.

הדין ומקום השיפוט המוסכמים

 • מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד, אולם לא תהא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

בעשותי שימוש באתר הנני מאשר כי קראתי את תנאי השימוש, הבנתי אותם, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות החברה ו/או מי מטעמה כפופה לתנאי השימוש.