1
מהי תעודת אחריות

תעודת אחריות למוצר כמוה כחוזה משפטי. התעודה היא מסמך המפרט את חובותיו של היבואן כלפי הצרכן בדבר תקינות המוצר ומתן השירות לאחר מכירתו. בתעודה מפורטים תוקף האחריות ותנאיה, התחייבות היבואן לתקן או להחליף חלקים פגומים במוצר, תחנות השירות אליהן ניתן לפנות בעת הצורך ועוד. מומלץ לעיין בתעודה לפני הקנייה, לוודא שהיא תקינה ושתנאיה מקובלים ועומדים בתקנות.


תקנות הגנת הצרכן לאחריות ושירות לאחר המכירה


תקופת האחריות: החוק קובע תקופת אחריות מינימלית של שנה למוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז שמחירם לצרכן גבוה מ-150 שקל. האחריות נכנסת לתוקף מיום מסירת המוצר לצרכן.

יצרנים רבים מסתפקים באחריות המינימלית הקבועה בחוק ומעניקים אחריות למשך שנה בלבד, אך יש כאלה שנותנים תקופת אחריות ממושכת יותר של שנתיים-שלוש ואף יותר. במקרה כזה חשוב לבדוק שהאחריות מעבר לשנה הראשונה היא מלאה. יש מקרים שהיצרנים מצהירים על תקופת אחריות ארוכה משנה, אבל תנאי האחריות לאחר השנה הראשונה מוגבלים. לדוגמה, תשלום נפרד עבור ביקור טכנאי או עבור חלקים מסוימים.

2
אחריות היבואן לביצוע תיקונים

היבואן חייב לתקן כל ליקוי, פגם או קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות. אם נדרשת החלפה של המוצר או חלקים ממנו, היבואן יבצע את ההחלפה ללא תמורה. לאחר תיקון המוצר היבואן צריך למסור לצרכן אישור בכתב המפרט את מהות התיקון ואת מהות ההחלפה. אם היבואן הוכיח כי מקור הקלקול בנזק שנגרם בזדון, עדיין חובתו לתקן את המוצר, אך הוא רשאי לגבות תשלום על כך.

 

אם לא ניתן לאתר את היבואן, במוצרים מעל 400 שקלים, החובה עוברת לנקודת המכירה בה נקנה המוצר.

 

אספקת חלקי חילוף: היבואן חייב לספק חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות. למוצרים שמחירם עולה על 300 שקל חובה לספק חלקי חילוף גם לאחר תום תקופת האחריות לשנה נוספת לפחות. לגבי רשימה של 11 מוצרים ביתיים בסיסיים נקבעה חובת אספקת חלקי חילוף למשך 7 שנים ובתוכן תקופת האחריות. המכשירים הכלולים ברשימה זו הם כיריים לבישול, מקלט טלוויזיה, מכונת כביסה, מדיח כלים, מקפיא, מיקרוגל, מייבש כביסה, תנור בישול ואפייה, מקרר, מזגן מרכזי ומיני מרכזי, תנור הסקה דירתי.


תקנות הגנת הצרכן לאחריות ושירות לאחר המכירה

חובת התקנה: במוצרים מסוימים היבואן דורש לבצע הדרכה או התקנה כתנאי להפעלת המכשיר. במקרה כזה היבואן יבצע את ההתקנה או ההדרכה בבית הצרכן עד תום שבעה ימי עסקים מיום מסירת המוצר או מיום דרישת הצרכן, המאוחר מבין השניים. במקרה כזה ספירת תקופת האחריות היא ממועד ההדרכה.

אופן ביצוע התיקונים: מטרת תיקון המוצר בתקופת האחריות היא להחזיר את המוצר למצב שבו היה אילמלא הקלקול. אם התיקון כרוך בהחלפת חלקים, החלקים המוחלפים חייבים להיות מקוריים וחדשים. אם לא, היבואן יספק לצרכן מוצר חדש, זהה או שווה ערך, או ישיב לו את כספו.

 

מקום ביצוע התיקונים: מוצרים שלא ניתן להובילם באופן סביר לתחנת שירות מפאת גודלם, נפחם או היותם מחוברים דרך קבע יתוקנו בביתו של הצרכן. אם נדרשת הובלה, היא תבוצע על ידי היבואן ובלא תמורה. המוצרים הבאים יתוקנו בביתו של הצרכן: מקרר, מכונת כביסה, מקפיא, כיריים לבישול, מזגן, תנור הסקה דירתי, תנור בישול ואפייה, מקלט טלוויזיה שגודלו עולה על 21 אינטש, מדיחי כלים, מייבש כביסה.


תקנות הגנת הצרכן לאחריות ושירות לאחר המכירה

 

תחנות שירות: יבואן חייב להפעיל תחנת שירות אחת לפחות בכל אחת מן הערים הבאות: ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, או בסביבתן הקרובה. ניתן למסור מוצר לתיקון בנקודת המכירה שבה נרכש המוצר במקרים שאין תחנת שירות במרחק של  15 ק"מ ויותר ממקום מגורי הצרכן. ברשת שיווק, כל אחד מהסניפים השייכים לרשת יחשב כנקודת מכירה.

 

מועדים לביצוע התיקונים: היבואן חייב לתקן את המוצר בתוך שבוע מהיום שבו התבקש לעשות זאת או מהיום שבו המוצר נמסר לתחנת השירות. אם המוצר נמסר לנקודת המכירה, היבואן חייב לתקנו בתוך שבועיים. במקרה שהאחריות היא של נקודת המכירה, התיקון חייב להתבצע בתוך שלושה שבועות. התקופות המוגדרות מתייחסות לימי עסקים.

 

בחלק מהמוצרים, במקרה שהקלקול מונע את השימוש העיקרי לשמו הם מיועדים, פרק הזמן לביצוע התיקון יהיה קצר יותר: עבור מקרר, מקפיא ומכונת כביסה, התיקון חייב להתבצע בתוך יום אחד, ואילו עבור כיריים ומזגן – שלושה ימים.

 

ביקור טכנאי בבית הצרכן: במקרה שנדרש ביקור טכנאי בביתו של הצרכן, היבואן צריך לתאם עמו את המועד ואת שעת הביקור. זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר למועד שתואם. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, יודיע על כך היבואן לצרכן ויתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם הטכנאי איחר יותר מפעמיים ברציפות, הדבר ייחשב כהפרה מצד היבואן.

3
שירות לאחר תקופת האחריות

יבואן שמציע שירות ארוך טווח לתיקון תמורת תשלום לאחר תום תקופת האחריות, יערוך חוזה בכתב, שבו יצוינו:

  • תיאור המוצר
  • פרטיו המלאים של היבואן: שמו, כתובתו, מספר זהות או מספר תאגיד שלו, שמו המסחרי, מספרי טלפון ופקס וכל פרט אחר שיאפשר לצרכן לפנות אל היבואן לשם קבלת שירות
  • הכתובת ומספרי הטלפון של תחנות השירות של היבואן
  • חובותיו של היבואן כלפי הצרכן
  • סייגים לחובותיו של היבואן, שיצוינו באופן בולט לעין

יבואן שהתחייב או הציע לצרכן שירות ארוך טווח כבר במעמד מכירת המוצר ימסור לצרכן באותו מועד את הפרטים.

4
מימוש האחריות
כאשר מקבלים את המוצר יש לוודא שתעודת האחריות מצורפת. חשוב להקפיד למלא את הספח ולשלוח אותו ליבואן. שימרו את תעודת האחריות ואת חשבונית הקנייה.