הוראה זו מתייחסת לעסקה במסמך חסר, האופיינית לרכישות באינטרנט ובטלפון. זוהי עסקה שבה לא הוצג כרטיס אשראי, או עסקה שבמסמך המעיד עליה לא צוינו פרטיו האישיים של הצרכן או אחד הפרטים הבאים: שם הספק, המספר המוטבע על כרטיס האשראי, סכום העסקה, תאריך ביצוע העסקה או חתימת הצרכן.

 

במקרה שהצרכן לא ביצע את העסקה או שלטענתו חשבונו חויב בסכום שונה מזה שעליו הוסכם בעסקה, עליו להודיע על כך לחברת האשראי תוך 30 יום מיום שנמסרה לו הודעת חברת האשראי על החיוב. חברת האשראי מחויבת להשיב לצרכן את סכום החיוב במקרה שהעסקה לא בוצעה, או לזכותו בהפרש במידה שחויב בסכום גבוה מהמוסכם –  וזאת בתוך 15 יום ממועד הודעת הצרכן.


זכויות הצרכן ברכישה באמצעות כרטיס אשראי

 

חשוב לדעת כי למרות השבת סכום החיוב לצרכן, חברת האשראי רשאית לחזור ולחייב את הצרכן בסכום שהושב לו, אם התברר כי הצרכן אכן התחייב לסכום שבו חויב.


המוצר לא סופק לצרכן

מה קורה כאשר נחתמה עסקה בין הצרכן לבית העסק אולם המוצר כלל לא סופק לצרכן? התשובה תלויה באופן התשלום.

 

עסקה שבוצעה בתשלום אחד: הכוונה לתשלום ששולם תוך פחות מ- 35 יום מיום עשיית העסקה. למקרה זה אין עדיין התייחסות בחוק, ואם חשבונו של הצרכן כבר חויב במועד ההזמנה לא ניתן לבטל את העסקה מול חברת האשראי, אלא אם העסק מסכים לביטול ושולח בקשת ביטול לחברת האשראי. אם בעל העסק מסרב לבטל את העסקה אפשר לשקול לתבוע אותו בבית המשפט.


עסקה שבוצעה בתשלום נדחה:
מדובר בעסקה שבה סכום העסקה או חלקו משולם כעבור 35 יום או יותר מיום עשיית העסקה, לדוגמה בעסקת תשלומים. במקרה כזה על הצרכן לבטל את העסקה מול בית העסק (מומלץ בכתב ולנסות לקבל על כך אישור בכתב מבית העסק) ולהודיע לחברת האשראי, בכתב, כי המוצר לא סופק לו ושהוא ביטל את העסקה. חברת האשראי תפסיק לחייבו בשל אותה עסקה בהקדם האפשרי.

 

זכויות הצרכן ברכישה באמצעות כרטיס אשראי


חשוב לדעת כי הצרכן אינו זכאי להשבת תשלומים בהם חויב עוד לפני דרישתו מחברת האשראי לעצור את התשלומים. במקרה כזה עליו לפנות לבית העסק, ואם לא נענה – לשקול לתבוע אותו בבית המשפט. צרכן שחושש להיקלע למצב כזה יכול לבקש לשלם בתשלומים ואפילו לנסות ולבקש כי התשלום הראשון יהיה לתאריך מאוחר מהמועד שנקבע למסירת המוצר.

 

אם חברת האשראי תיווכח כי המוצר כן סופק לצרכן או שהוא לא ביטל את העסקה, היא רשאית לחזור ולחייב אותו בשל אותה עסקה, אך עליה לנמק זאת.

עסקה שבוצעה אך צפוי שהמוצר לא יסופק
החוק אינו מעניק הגנה לצרכן במקרה שבו מועד האספקה טרם הגיע וידוע כי המוצר לא יסופק, למשל עקב פשיטת רגל או הפסקת פעילות העסק, אך מבחינה מעשית קיים הבדל בין תשלום אחד לתשלום נדחה.

 

עסקה שבוצעה בתשלום אחד: הצרכן כבר חויב בגין העסקה ואין לו זכויות מול חברת האשראי. עליו להתמודד מול בית העסק בלבד.

 

זכויות הצרכן ברכישה באמצעות כרטיס אשראי


עסקה שבוצעה בתשלום נדחה: גם למקרה זה אין עדיין התייחסות בחוק, אולם במועצה לצרכנות מציינים, כי הצרכן רשאי לדרוש מחברת האשראי להפסיק לחייבו (לאחר משלוח הודעת ביטול עסקה לבית העסק) לא רק במקרה שבו המוצר לא סופק לאחר שחלף מועד האספקה ("כשל תמורה מלא"), אלא גם במקרים של "כשל תמורה צפוי".

המוצר סופק לצרכן, אך הוא אינו מרוצה מטיבו

במקרה כזה החוק אינו מקנה לצרכן את הזכות לדרוש מחברת האשראי להשיב לו את כספו או להפסיק את חיובו בתשלומים, ועליו להסדיר את העניין ישירות מול בית העסק. במקרה שהעסקה נעשתה מרחוק, וכך הדבר במרבית המקרים בעסקאות הנעשות באינטרנט או בטלפון, הצרכן רשאי להחזיר את המוצר בלי סיבה מיוחדת בתוך 14 יום, ולקבל את כספו בניכוי דמי ביטול. לפרטים נוספים קראו את מדריך WiseBuy לביטול עסקה והחזרת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.